کسب مهارت با تبریز آکادمی

دوره های آموزشی فنی و حرفه ای با برجسته ترین اساتید تبریز

0
مرکز آموزشی در تبریز
0
دوره آموزشی فعال
0
استاد حرفه ای
0
ثبت نام در سال

تبریز اکادمی در انتخاب اساتید و  استادکاران سعی میکند  بر اساس  استاندارهای فنی و مهارتی بهترین اساتید و مجرب ترین آنها را انتخاب نماید .

البته کار آموزان میتوانند بر اساس نظرانی که در  قسمت ارزیابی هر دوره  ارسال شده  و بر اساس امتیازاتی که کار آموزان قبلی به اساتید داده اند نسبت به انتخاب و گزینش استاد اقدام نمایند .

در کل  اساتید مورد استفاده در تبریز اکادمی  از بهترین و مجرب ترین اساتید در رشته فنی خودشان می باشند

×